Gnosis de filosofie van het hart

Van Wijsheidsstromen naar Innerlijke Wijsheid

Sedert Socrates – maar ook ver daarvoor – zijn er door de tijd heen altijd mensen geweest die zich lieten inspireren door Sophia, wat “wijsheid” betekent. Zij lieten zich niet alleen inspireren maar zij getuigden ook van haar. Wat deze mensen bezielde is het onderwerp van deze cursus:
“Van Wijsheidsstromen naar innerlijke Wijsheid”.
Zij spraken bijna allemaal over de aanwezigheid van een innerlijk weten, de hoeksteen van hun levensfilosofie en noemden deze inspiratiebron “gnosis” – Grieks voor “kennis”.
Gnosis is als innerlijke inspiratiebron in ieder mens aanwezig.
Deze cursus laat in twaalf lessen de Weg van de Gnosis door de Westerse geschiedenis heen zien.
De cursus is ontwikkeld binnen de Internationale School van het Gouden Rozenkruis.

Lesprogramma
Gnosis 2022-23
28 september DE GRIEKSE FILOSOFEN, de voorgangers van Socrates
12 oktober DE GRIEKSE DENKERS, Socrates, Plato en Aristoteles
26 oktober DE OORSPRONG VAN DE GNOSIS, Christelijke Gnosis, Joodse Gnosis en de Hermetische Gnosis
9 november HERMES TRESMEGISTOS, Vader der Filosofen
23 november MANI
7 december BOGOMIELEN EN KATHAREN
11 januari RENAISSANCE, Synthese van het gnostiek christendom en de klassieke wijsbegeerte
25 januari DE REFORMATIE
8 februari DE KLASSIEKE ROZENKRUISERS De grondslag van het gnostieke bewustzijn
22 februari DE STOICIJNEN
8 maart HET MYSTERIE VAN HET HART
22 maart DE AQUARIUS MENS / HET MYSTERIE VAN HET BREIN

De cursus telt in totaal 12 lessen en wordt om de week gegeven. De data zijn 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november en 7 december 2022 en 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart en 22 maart 2023.

Praktische cursusinformatie
Inschrijving Inschrijven Gnosis
Gnosis in alle tijden op woensdagavond 19.00 – 21.00 uur.
Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.
Prijs: De totale kosten voor deze cursus van 12 lessen van 2 uur bedragen € 169,00. Het cursusmateriaal wordt door de docent verzorgd en per les uitgedeeld. De prijs voor verzamelmap en syllabi bedraagt € 15,00 en dient aan het begin van de eerste les te worden voldaan.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl .
Dhr. René Stevelink
e-mail: r.g.m.stevelink@planet.nl
Dhr. Mark Lindhout
e-mail: m.a.lindhout@planet.nl